Thanh at Pai

Trang Công Thành

Senior Bug Breeder

Thành?

Hô la, Thành đây!

Mình là Thành, kỹ sư phần mềm đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội.